Reklama

Digitální technická mapa usnadní krajským silničářům práci

  • 9. ledna 2023,
  • 15:45

Už příští rok má vzniknout dílo, na kterém v současné době intenzívně pracuje řada úřadů a institucí – digitální technická mapa České republiky. Jedná se o převratnou událost v oboru zeměměřičství a územního plánování. Cestu k ní otevřela novela zákona, která mimo jiné uložila krajům povinnost do konce pololetí roku 2023 vybudovat digitální technické mapy jejich území. V této oblasti je Pardubický kraj jedním z průkopníků ve tvorbě digitálních technických map a patří mezi nejlepší v objemu a kvalitě dat potřebných pro jejich vznik.

Reklama

Nejprve je nutné uvést, co to vlastně digitální technická mapa (DTM) je. Jedná se o digitální mapu, která je zaměřená především na technickou a dopravní infrastrukturu a obsahuje i prvky základní povrchové situace. Zobrazuje přírodní i stavební objekty s jejich rozměry a umístěním, a také průběh inženýrských sítí. Laicky řečeno, je možné díky ní vidět, kudy vedou silnice, kde je jaký dům, silniční svodidla nebo lampa pouličního osvětlení a zároveň si zobrazit například vedení kanalizace, včetně jejích vpustí, nebo plynové potrubí.

Digitální technické mapy krajů České republiky umožní nejen veřejné správě zefektivnit svoji činnost a lépe plánovat rozvoj území. Budou výborným pomocníkem při přípravě staveb a v rámci digitalizace zjednoduší celé stavební řízení, včetně administrativního zatížení stavebníka. V neposlední řadě budou pro samosprávy kvalitním prostředkem, jak pasportizovat svůj majetek a lépe ho tak spravovat.

VÝZNAMNÝ POSUN VPŘED

Jedná se o velice složitou a odbornou problematiku, která je také poměrně nákladná. Jen v Pardubickém kraji pořízení dat pro tento projekt vyjde na více než dvě stě milionů korun, z nichž většinu pokryje evropská dotace. „Oproti stávajícím mapám to bude velký posun vpřed v digitalizaci a elektronizaci státní správy,“ říká radní Pardubického kraje, který má v gesci mimo jiné regionální rozvoj, Ladislav Valtr.

Jsou připravena data podkladová, to znamená data letecká, z mobilního mapování laserovým a panoramatickým autem a doměření geodety například v obtížně přístupných místech. Nyní se postupně konsoliduje mapa, která fungovala na platformě Sdružení správců sítí východních Čech do jednotného výměnného formátu DTM,“ upřesňuje jeden z členů týmu, který má přípravu digitální technické mapy na Pardubickém kraji na starosti, Lukáš Vodehnal. „Co se týká informačního systému, poslední testy by se měly uskutečnit v dubnu příštího roku.

PŘEHLED O SITUACI NA POVRCHU I POD NÍM

V laickém prostředí nemá význam zabíhat do podrobností, omezíme se tedy na fakt, že jednotná digitální technická mapa bude přinášet užitek všem stranám. Na té jedné totiž potřebují mít vlastníci a provozovatelé sítí dobrý přehled o povrchové situaci, tedy o tom, jaké objekty se nacházejí na zemi. A výstupy z katastru nemovitostí nebo letecká mapa jim zcela dokonalý přehled neposkytne. Na straně druhé je žádoucí třeba pro samosprávy nebo správce jejich majetku vědět, jaká je situace pod zemí. „Dojde-li například z havarijních důvodů k nutnosti kopat, je nezbytné vědět, zda při zásahu nebude narušena nějaká síť. Bez této znalosti je také problematická jakákoliv stavební činnost,“ dodává k tomu Lukáš Vodehnal.

PŘÍNOS PRO PASPORTIZACI MAJETKU

Vznik digitální technické mapy je významným mezníkem i pro správce více než tři tisíce kilometrů čítající silniční sítě v majetku Pardubického kraje – správu a údržbu silnic. „Má pro nás zásadní význam,“ konstatuje její ředitel Miroslav Němec. „Je to zdroj informací o infrastruktuře, tedy o zařízeních, které jsou uloženy v našich silnicích nebo v jejich těsné blízkosti. Má to také významný vliv na projekční a předprojekční přípravu, protože z DTM mohou projektanti čerpat přesné informace, které ke kompletaci projektu potřebují.“ Podle šéfa silničářů je důležitým přínosem i přehled o tom, na jakých pozemcích se nacházejí krajské silniční stavby.

Digitální technická mapa bude nejen pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, ale i třeba pro samosprávy, důležitým podkladem pro pasportizaci majetku. „Máme ambici využít dat z digitální technické mapy například k inventarizaci doprovodné silniční zeleně, což pokud by se provádělo fyzickou objížďkou v terénu, byly by výstupy vzhledem k době, kterou by to zabralo, k ničemu,“ vysvětluje Němec. „Je to ale i inventarizace svislého a vodorovného dopravního značení, což je pro nás velice důležité z pohledu plánování a navrhování systému hospodaření se silničním majetkem.

Tento další významný přínos digitální technické mapy potvrzuje i Lukáš Vodehnal. „Přímo do informačního systému vlastníci tato data vkládat nebudou, nicméně jde o vrstvu, se kterou mohou pracovat například ve svých GISových nástrojích. Digitální technická mapa, která není pasport a nemá pasportu primárně sloužit, bude tím technickým základem,“ říká Vodehnal s tím, že pasport bude pro obce a další vlastníky nyní daleko jednodušší, právě proto, že mnoho dat díky digitální technické mapě dostanou k dispozici.

Lukáš Vodehnal zároveň zdůrazňuje, že hlavním účelem digitální technické mapy je snazší a rychlejší stavební řízení. Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Němec vedle zjednodušení procesu staveb vidí potenciál DTM i při objednávání služeb. „V našem případě se jedná třeba o zelené plochy podél silnic. Takže pro otázku sečení trávy budeme mít k dispozici přesné údaje, které pak můžeme směřovat k dodavatelům těchto činností,“ doplňuje Němec.

Foto: Pardubický kraj

Reklama

Mohlo by Vás zajímat

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu